A+ A A-

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
• daň z pozemkov,
• daň zo stavieb,
• daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len “daň z bytov”).

Daňovníkom je každá osoba, ktorá je vlastníkom pozemku na území obce. Daňovníkom môže byť aj nájomca, ak nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov alebo má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, je možné po ich vzájomnej dohode určiť jedného zástupcu na podanie daňového priznania. V takom prípade, je potrebné spolu s daňovým priznaním doložiť aj Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Informácie o predmete dane, sadzbách dane a zníženia dane sú dané zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach na území obce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je k dispozícií na Obecnom úrade, alebo na internetovej stránke v časti Všeobecne záväzné nariadenia.

Daň z nehnuteľnosti sa uhrádza až po doručení výmeru. Daň sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na číslo účtu uvedené vo výmere. Pri platbe poštovou poukážkou a bankovým prevodom, Vás prosíme o dodržiavanie variabilných symbolov, v opačnom prípade nemusíme platbu správne identifikovať.

Čítať ďalej

Daň za psa

Daň za psa platí každý majiteľ alebo držiteľ psa. Predmetom dane za psa je pes, ktorý je starší ako 6 mesiacov.
Priznanie za daň za psa sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. To znamená, že ak v januári 2016 nadobudnete psa (jeho vek je 1 mesiac), daňové priznanie podáte najneskôr do 31.7.2016. Dátum vzniku daňovej povinnosti bude 1.7.2016.
V prípade, že vám zanikne daňová povinnosť (napr. psík uhynie, alebo ho darujete, či predáte, a pod.) oznámite túto skutočnosť obci do 30 dní.

Daň za psa sa uhrádza až po doručení výmeru. Daň sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na číslo účtu uvedené vo výmere. Pri platbe poštovou poukážkou a bankovým prevodom, Vás prosíme o dodržiavanie variabilných symbolov, v opačnom prípade nemusíme platbu správne identifikovať.

Tlačivá:
pdfDaňové priznanie 1 a 2 strana.pdf675.78 KB
pdf06 oddiel daň za psa.pdf146.15 KB

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku a zníženie poplatku na príslušný kalendárny rok je stanovená vo všeobecne záväznom nariadení obce o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatníkom za komunálny odpad je:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Čítať ďalej

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby